A MENTOR FM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Általános rendelkezés

A MentorFM-et üzemeltető Growww Digital Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve, valamint az adatok kezelése során érvényesítve azokat, megtesz minden olyan az adatvédelemre és biztonságos adatkezelésre vonatkozó biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Szabályzatban foglaltakat a MentorFM-et üzemeltető Growww Digital Kft. (továbbiakban: Társaság) magára nézve kötelező erővel ismer el.
 
Az adatkezelés jogalapja

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe:

  • a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
  • az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
  • 2012. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.
  • az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  • továbbá a 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
Adatkezelő:

Társaság: Growww Digital Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3521 Miskolc, Méz u. 7.

Cégjegyzékszám: 05-09-025820

Adószám: 24383347-2-05

E-mail cím: editor@mentorfm.hu

Telefonszám: +36-30-69-83-904

 

A MentorFM mobilalkalmazás, webplayer és weboldal általános adatvédelmi kérdései

A Mentor FM mobiltelefonos alkalmazás, webplayer és honlap (továbbiakban: Alkalmazás/Applikáció/Webplayer és Honlap) használói, regisztrálói: az Érintettek/Felhasználók a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a MentorFM bizonyos szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe. Az applikáció letöltése, a webplayerbe való belépés és regisztráció, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, ezért a személyes adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakat!
 
A Felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait piackutatási célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.
 
A Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg felelősséget vállal a megadott adatok megfelelőségéért. A megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Társaságot, az adatkezelőt és az adatfeldolgozót felelősség nem terheli.
 
A regisztráció a Facebookon vagy LinkedInen első belépéskor (regisztrációs folyamat) jelzett adatok megadásából (legalább név, e-mail cím) Facebook vagy LinkedIn általi, felhasználó által jóváhagyott automatikus átadásából áll. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat a Társaság nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A honlap látogatása és az alkalmazás használata alatt történő adatrögzítés, adatkezelés során a nyilvánosságra hozás tilalma és a harmadik fél felé történő adatszolgáltatás tilalma a fejlesztő fps webügynökség Kft.-re, valamint a tárhelyszolgáltatóra ugyanúgy vonatkozik.
 
Tárhelyszolgáltatónk: Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava (Cégjegyzékszám: 36 421 928, Közösségi adószám: SK2021869234, a https://www.webonic.hu/ üzemeltetője).
 
Social Media

A Felhasználók e-mail címük megadásával, valamint Facebook/LinkedIN account regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság számukra többek között hírlevelet, üzeneteket, sms és email üzeneteket, geolokációs üzeneteket és reklámüzeneteket küldjön.
 
Facebook/LinkedIN accounttal történő regisztráció esetén az Applikáció/Webplayer/Honlap a következő adatokhoz fér hozzá: a Felhasználó publikus adatai, e-mail címe. E-mail címhez csak abban az esetben fér hozzá a MentorFM, ha ahhoz a Felhasználó az adott közösségi portálon hozzájárult.
 
Erről az Applikáció/Webplayer/Honlap a legelső indításakor és a Facebook/LinkedIN accounttal kezdeményezett regisztráció során egyértelmű üzenetben tájékoztatja a Felhasználót. Ezért a Felhasználó az Alkalmazás/Webplayer/Honlap használatával kijelenti, hogy tudomásul vette az erre vonatkozó figyelmeztetést és önként döntött az Applikáció/Webplayer/Honlap használatáról.
 
A Felhasználó kötelessége tájékozódni az adott közösségi portálnál az erre vonatkozó további adatvédelmi irányelvekről. Általánosságban kijelenthető, hogy a Felhasználó a hozzáférés megadását csak úgy tudja visszavonni, ha az Applikációt a Facebook accountjából törli. Amíg ez nem történik meg, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MentorFM-et működtető Growww Digital Kft. hozzáfér Felhasználó e-mail címéhez és publikus adataihoz, még abban az esetben is, ha Felhasználó törli és/vagy újratelepíti saját készülékén az Applikációt és/vagy újra belép a Webplayerbe ugyanazzal a közösségi profillal.
 
Megosztás

A Felhasználó számára lehetőség nyílik a MentorFM tartalmak és a MentorFM csatornák megosztására a következő közösségi oldalakon: Facebook, LinkedIN, Google+ és Twitter, továbbá e-mail.
 
A Felhasználó a megosztás funkció használatával egyúttal kijelenti, hogy tudomásul vette és hozzájárult ahhoz, hogy az Alkalmazás/Webplayer bejegyzést tegyen közzé a Felhasználó személyes adatlapján, vagy a nevében e-mail üzenetet küldjön. Ehhez a felhasználó akarata szükséges, ebben a folyamatban a Felhasználó aktív cselekvő, a folyamat kezdeményezője és elindítója. A megosztást a felhasználó indítja el, az Alkalmazás/Webplayer csak végrehajtja.
 
A Felhasználó a továbbiakban nem élhet panasszal, amiért az Alkalmazás/Webplayer megosztást hajtott végre, bejegyzést tett közzé a személyes adatlapján, vagy e-mailt küldött a Felhasználó által megosztani kívánt tartalomról Felhasználó nevében.
 
Adatok törlése

A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel a Társaság birtokába került nevet a Társaság kérelemre törli a rendszerből. A regisztrációból – és a tájékoztató elektronikus levélről – a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon. A leiratkozás biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a regisztrációból. Amennyiben a felhasználó leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek.
 
A Felhasználó a hozzáférés megadását úgy tudja visszavonni, ha az Applikációt a Facebook/LinkedIN accountjából törli. Amíg ez nem történik meg, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a MentorFM-et működtető Growww Digital Kft. hozzáfér Felhasználó e-mail címéhez és publikus adataihoz, még abban az esetben is, ha Felhasználó törli és/vagy újratelepíti saját készülékén az Applikációt és/vagy újra belép a Webplayerbe ugyanazzal a közösségi profillal.
 
Az Applikáció/Webplayer/Honlap azon oldalain, ahol közösségi média aktivitásra nyílik lehetőség – úgymint lájkolás, megosztás – az adott közösségimédia-szolgáltató adatkezelési irányelvei vonatkoznak önre. A sikertelen regisztrálási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 30. napon törlésre kerülnek.

 

Egyéb rendelkezések

A Társaság rendelkezésére álló, az Érintett által megadott és a regisztráció során hozzáférhetővé vált személyes adatok bekerülnek a ReachMedia Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 118-120.) által üzemeltetett Mailengine hírlevélküldő szolgáltatás rendszerébe. A Társaság által küldött időszaki hírlevelek a Mailengine rendszerén keresztül kerülnek kiküldésre, melyekhez kapcsolódó adatvédelmi kérdésekben a Mailengine weboldalán tájékozódhat.
 
A MentorFM alkalmazásban elérhető audiótartalmak tárolása egy az Applikáción/Webplayeren kívüli külső adattárban: a Soundcloudban történik. A Felhasználó a tartalmak elérésével, önkéntes elindításukkal, lejátszásukkal és lementésükkel tudomásul veszi, hogy a Soundcloud az audiótartalmakkal kapcsolatos, valamint a lejátszáshoz köthető statisztikai adatokat gyűjt. Azokat harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Az adatok kizárólag a Soundcloudot üzemeltető Soundcloud Ltd. és a MentorFM-et üzemeltető Growww Digital Kft. számára válnak hozzáférhetővé. A Soundcloud anonim adatokat gyűjt, és nem csatlakozik user profilokhoz. A Soundcloud adatkezelési gyakorlatáról további információkat a Soundcloud weboldalán talál.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.
 
Adatkezelést megszüntető nyilatkozatát a Growww Digital Kft. 3521 Miskolc, Méz u. 7. cím alá vagy a következő e-mail címre juttathatja el: editor@mentorfm.hu
 
A Társaság az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően nem kap további tájékoztatást az oldal fejlesztéséről.
 
A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Társaság köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az Érintett tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
 
A MentorFM alkalmazás és a MentorFM.hu honlapja különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
 
A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Growww Digital Kft. korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
 
A Honlap/Weplayer/Alkalmazás látogatása és/vagy regisztráció során a Társaság (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a Társaság a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Ahhoz, hogy a Honlapon/Webplayerben minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Erre az Alkalmazás/Webplayer/Honlap hatékony működése érdekében van szükség. A cookie-k információt szolgáltatnak a látogatóról vagy regisztrált felhasználóról a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa számára. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
 
Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti az Alkalmazás/Webplayer/Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő webelemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.
 
Az Alkalmazás/Webplayer/Honlap használatával az Érintett határozott hozzájárulásáról nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fent említett célokból a Google adatokat gyűjtsön róla és azokat feldolgozza, adatelemzés folyamatának vesse alá, továbbá azokból jelentést készítsen a Growww Digital Kft. részére. A mérési adatokról, azok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő helyre fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 14 10

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
 
2017. január 6.

 
 
A MentorFM korábbi, 2016.06.01-jén hatályba lépett adatvédelmi nyilatkozata ezen nyilatkozat kibocsátásával érvényét veszti.